Posts Tagged Rubrici

Idee dintr-o călătorie

Posted in REFLECTII DESPRE REVISTA | No Comments »

TAMARA CERBUŞCĂ, IUNIE, 2009
Acum cîteva luni, fiind într-o călătorie, deseori mă surprindeam discutînd cu colegele de drumeţie, învăţătoare şi ele, ceea ce ne frămîntă în învăţămîntul primar şi despre bucuriile muncii cu elevii mici… De fapt aceste discuţii apar ori de cîte ori avem ocazia să ne întîlnim. Cam în glumă am ajuns la concluzia că e necesar să ne întîlnim mai des pentru a împărtăşi experienţa acumulată prin schimb de opinii, materiale etc. Rămîsesem doar cu acea concluzie… însă nu pentru mult timp.
Totul are un început. Asemeni unui rîu ce-şi ia începutul dintr-un izvor, vine şi această frumoasă idee de a realiza o revistă pentru noi, învăţătorii din toată ţara. Generatorii acestei incredibile idei sunt Marin Mariana, doctor în pedagogie, lector superior universitar şi Cavcaliuc Valeriu, inginer, master în pedagogie, lector superior universitar. Cine dacă nu ei ştiu care sînt necesităţile învăţătorilor, doar prin instituţia în care activează – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, se perindă atîtea cadre didactice didactice din învăţămîntul primar. Iată aşa a apărut conceptul de creare a revistei Învăţătorul modern, care se cere aşteptată de mulţi învăţători ai treptei primare şi nu numai.
La prima şedinţă a Cercului Republican al Învăţătorilor ne-am adunat mai multe învăţătoare din diferite instituţii de învăţămînt din municipiul Chişinău şi din ţară. Nu ştiam ce ne aşteaptă, însă cuprinşi de curiozitate şi incitaţi de frumosul gînd ne-am grăbit paşii la această primă întîlnire. Gazda Cercului Mariana Marin ne-a adus drept argument următorul mesaj:
Rod al experienţei la catedră, revista ÎNVĂŢĂTORUL MODERN se adresează tuturor celor care doresc să ştie mai mult despre o educaţie modernă, celor care caută răspunsuri şi o lectură agreabilă. Necesitatea de a depăşi limitele de comunicare de la catedră este sesizabilă printre cadrele didactice care depun efort şi suflet în grija comună pentru subiectul educaţiei.
Avem cu toţii convingerea că educaţia în general se va realiza în condiţii mai bune. Ne dorim să ne folosească şi să ne determine să gîndim la ceea ce facem în cadrul procesului educativ, folosind strategii şi tactici adecvate.
Întotdeauna educaţia şi-a conturat întregul ei demers, de la obiective pînă la evaluare, în funcţie de cerinţele societăţii pe care a servit-o. Cantitatea uriaşă de informaţii, această „explozie informaţională”ce a apărut în ultimile decenii este consecinţa schimbărilor ce au loc în societatea contemporană. Această problemă poate fi soluţionată prin acţiuni ce ţin de latura calitativă a procesului didactic. Învăţămîntul de azi implică formarea tinerii generaţii pentru a răspunde cerinţelor viitoare, pentru ca tinerii să se integreze în societate. Pregătirea lor din această perspectivă are serioase implicaţii în formularea obiectivelor operaţionale, în stabilirea conţinuturilor instruirii, în metodologia şi tehnologia utilizată, în formele de organizare a procesului didactic. Avînd în vedere aceste probleme mai sus menţionate, considerăm că prioritare nu sînt informaţiile pe care le pot achiziţiona elevii şi toţi cei supuşi unui proces educaţional, ci capacităţile cu valenţe formative, care să permită individului să facă faţă necesităţilor actuale şi viitoare ale societăţii.
Pot învăţătorii să mai fie o forţă? Se mai poate mîndri meseria de învăţător ca fiind una dintre cele mai nobile meserii? Se poate. Acolo unde există dăruire şi har.
Să nu uităm ca noi sîntem cei dintîi care însoţim ca o călăuză cei dintîi paşi în lumea plină de mister a cărţii. Spre noi se îndreaptă dragostea învăţăceilor, dar şi amintirea noastră va însoţi mereu drumurile fiecăruia.
Chipul învăţătorului rămîne în mintea elevului peste timp. Să fim, deci, pentru generaţiile noastre, o amintire plăcută, să ne deschidem sufletele sincer, fără ocolişuri, şi poate vom redeveni acei dascăli de odinioară, care se adunau cu plăcere la cercuri pedagogice, care faceau din orice întîlnire o sărbătoare. Să nu uităm că ,,omul este un scop şi nu un mijloc!”
Reieşind din scopul şi obiectivele proiectului au fost stabilite şi direcţiile de activitate în vederea realizării revistei. Fiecare membru al Cercului şi-a ales domeniul în care urmează să elaboreze sau să selecteze materiale pentru acea rubrică. Şi ne-am pus pe muncă…
Acum, cînd cărămida de temelie în realizarea revistei e pusă deja, noi, colegiul de redacţie, avem convingerea că dumneavoastră, primii cititori, veţi fi receptivi şi veţi împărtăşi experienţa acumulată şi altora. O revistă bună devine atunci, cînd are cititori interesaţi, cu spirit de iniţiativă şi critică constructivă.

Revista Învăţătorul Modern

Posted in Prezentare Revista | No Comments »


Revista Învăţătorul Modern este o publicaţie republicană dedicată învăţătorilor, care apare o dată în două luni, editată în limbile română, rusă şi engleză. Redactor-şef al periodicii este Mariana Marin, doctor în pedagogie, lector superior universitar, IŞE.
Autorii revistei sînt reprezentaţi de învăţători din Republica Moldova, România, Serbia, Germania. Echipa de creaţie a revistei o constituie un grup activ de cadre didactice din Republica Moldova, România: învăţători, inspectori şcolari, metodişti care sprijină dezvoltarea învăţămîntului primar de calitate. Membrii onorifici sînt personalităţi notorii ale învăţămîntului din Republica Moldova, România şi Serbia.
Promovarea bunelor practici, cercetarea ştiinţifică şi discuţiile controversate cu referinţă la anumite probleme ale didacticii contemporane constituie priorităţile publicaţiei. Componentele de bază se referă la proiectarea didactică, realizarea curriculară, rezolvarea problemelor pedagogice, soluţionarea conflictelor inter- şi intrapersonale în mediile şcolare.
Revista se bucură de 4 numere editate, ultima datînd cu decembrie, 2009. Volumul: 70-100 de pagini, format A4.
În sumar: Alegerea şefului clasei. Adevăratele daruri de la Moş Crăciun. În ce mod amenajăm sala de clasă? Concurs TVC. Jocuri didactice la matematică, istorie. Cum supraveghem copiii în Internet? Activităţile extracurs la limba şi literatura română.
Indice de abonare: Poşta Moldovei 32 052. Costul unui abonament anual este de 270 lei. Primul număr din anul 2010 va apărea în luna februarie.
Date de contact: e-mail: invatatorulmodern@gmail.com