CUM POT DEVENI AUTORUL REVISTEI?

Posted in Prezentare Revista |

GHIDUL AUTORULUI
Textul articolului dimensiuni standard: 12 TNR / 1,5 / 2X2X2X2

Aspecte abordate: politici educaţionale, filosofia educaţiei, teoria educaţiei, curriculum şcolar, evaluare în educaţie, management şcolar, educaţie permanentă, consiliere şi orientare în carieră.
Bune Practici
Proiecte didactice (secvenţe) ale lecţiilor
Materiale didactice confecţionate (fotografiate, scanate la cea mai bună calitate) cu explicarea paşilor tehnologici
Fotografii educaţionale (metode în imagini) cu explicarea conţinutului
Fotografii sau scheme de panouri, planşe demonstrative confecţionate de D-stră, cu explicaţii şi recomandări.
Învăţător şi diriginte
Sugestii metodologice de organizare a activităţilor extradidactice, a excursiilor, a cercurilor, a întâlnirilor cu scriitorii, a concursurilor, a şedinţelor cu părinţii
Scenarii ale serbărilor şcolare (cu indicarea autorilor poeziilor, cu indicarea cuvintelor, autorilor cântecelor folosite (e de dorit şi notele muzicale sau resursa web (linkul) la crea poate fi găsită melodia)).
Forum
Participant-forum: Se prezintă un răspuns succint (până la 10 enunţuri) la întrebarea anunţată prealabil.
Expert-forum: Dacă întrebarea-polemică anunţată la rubrica Forum este problema D-stră de cercetare, atunci puteţi să ne expediaţi un articol detaliat cu indicarea referinţelor bibliografice.
Învăţător şi cercetător
Materiale examinate din punct de vedere ştiinţific, cu exemplificări ale demersului experienţial de la clasă, cu elemente de originalitate, cu studii individuale asupra problemei, structura fiind aproximativ următoarea: actualitate, definirea problemei, ipoteză, descrierea elementului de noutate, obiective, experienţe, recomandări, concluzii, etc.
Cuvinte-cheie (până la 6 cuvinte)
Rezumate în limbile română şi franceză, engleză (în volum de pînă la 200 de cuvinte);
Recenzie externă sau internă semnată de un specialist avizat în domeniul respectiv, deţinător al titlului ştiinţific (dr., dr. hab.) şi confirmarea semnăturii în modul stabilit.
Atelier didactic
Descriere unor metode, tehnici, forme de organizare propuse de în genericul revistei, după următorul algoritm:
Denumirea metodei, obiectiv, resurse, procedura de organizare şi descrierea impactului, după posibilităţi se prezintă şi fotografii.
Până la 15 enunţuri.

Referinţe bibliografice:
a) revistele şi culegerile de articole: numele autorilor, titlul articolului, denumirea revistei (culegerii) cu abrevierile acceptate, anul ediţiei, volumul, numărul, paginile de început şi sfîrşit (ex.: Rigas D.A., Esgood E.E. Preparation and properties of the phytohemaglutinin of Phaseolus vulgaris // J.Biol. Chem. - 1955. - Vol. 212. - p. 607-615);
b) cărţile: numele autorilor, denumirea completă a cărţii, locul editării, anul editării, numărul total de pagini
Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar. Articolele prezentate fără respectarea stilului şi a normelor gramaticale, precum şi a cerinţelor expuse anterior, vor fi respinse.
Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
Fotografiile trebuie să fie de calitate bună. Sub figură sau fotografie se indică numărul de ordine şi legenda respectivă.
Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [2], [5-8], şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text.
Responsabilitatea privind justeţea şi veridicitatea materialelor prezentate revine autorilor.
Articolul (5-10 pagini) trebuie scris clar, succint, fără corectări şi să conţină data prezentării.
Materialul cules la calculator în editorul Word se expediază la adresa revistei Învăţătorul Modern: invatatorulmodern@gmail.com, redactor-şef Mariana Marin, doctor în pedagogie.
Se completează fişa de autor (a se vedea pagina 3).

Atenţie: Materialul se examinează de către echipa de creaţie / membrii onorifici şi cu două săptămâni înainte de apariţia revistei (de obicei apare pe data de 20 a lunii de ediţie: iunie, august, octombrie, decembrie, februarie, aprilie) se anunţă aprobarea prin cuprinsul postat pe blogul revistei www.invatatorulmodern.star.md.
N.B. La solicitarea autorului se eliberează adeverinţă de publicare (scanată, prin e-mail sau în versiune originală) a materialului, dar nu înainte de postarea Cuprinsului pe blog.
N.B. Rezultatele concursurilor de fotografii, de obicei sunt expuse pe coperta revistei. Se admit fotografii realizate în şedinţe-foto speciale, cu tehnologii performante (pentru a nu întâmpina probleme poligrafice).
Elementul creativ şi originalitatea este cel mai bun secret pentru a câştiga concursul.

Limba de publicare: articole ale autorilor români şi străini, în limba română şi în limbile engleză, franceză.
Anul primei apariţii: 2009.
Periodicitate: publicaţie cu apariţie bimestrială (20 februarie, 20 aprilie, 20 iunie, 20 august, 20 octombrie, 20 decembrie).
Revista este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, la Camera Națională a Cărții și deține acordul de parteneriat cu Ministerul Educației al Republicii Moldova
Procesul de recenzare a articolelor
Articolele publicate în Revista Învățătorul Modern sunt validate în conformitate cu un proces de recenzare ce cuprinde următoarele proceduri:
1) Editorul verifică relevanţa generală a articolului pentru publicaţie.
2) Doi recenzori analizează în echipă articolul şi îl validează din punct de vedere ştiinţific și metodic. De asemenea, elaborează recomandarea de acceptare ca atare a articolului, de completare/revizuire sau de respingere a acestuia.
3) Pe baza recomandărilor recenzorilor, editorul decide dacă un articol va fi acceptat pentru publicare – ca atare sau cu unele revizuiri solicitate ulterior autorilor (pe baza sugestiilor recenzorilor) – sau dacă va fi refuzat pentru publicare.
4) Articolele refuzate pentru publicare vor primi un răspuns prin email din partea revistei în acest sens.
Reguli privind drepturile de autor
- Articolele pentru Revista Învățătorul Modern nu trebuie să fie publicate anterior în formă similară în alte reviste.
- Autorul trebuie să se asigure că articolele transmise sunt complete, corecte din punct de vedere gramatical, fără erori de scriere.

CUM POT DEVENI AUTORUL REVISTEI?
NIMIC MAI SIMPLU DECÂT:

1. să accept că sunt un Învăţător Modern
2. să propun comunităţii peadgogice materiale originale (fără plagieri)
3. să mă încadrez în tematica revistei
4. să tehnoredactez materialul la cea mai înaltă calitate: fără greşeli (ortografice, punctuaţionale, tehnice, ştiinţifice)
5. să consult cerinţele pentru publicare înainte de expediere
6. obligatoriu să mă abonez la revista preferată (indice de abonare PM 32 052, la orice oficiu postal sau agentie de abonare, pretul abonamentului anual - 270 lei)
7. după expedierea materialului la adresa electronica invatatorulmodern@gmail.com să coordonez cu redactorii revistei despre calitatea materialului (telefon 022 931717). Articolul se expediaza doar prin posta electronica (nu prin posta traditionala si nici prin colegi sau stick)
8. să respect termenele propuse de redacţie în vederea revizuirii materialului
9. să expediez neapărat fotografie tip-portret şi o fotografie ce ilustrează articolul.
10. să înţeleg că un articol se publică nu doar pentru atestarea urgentă (iar dacă apare totuşi această urgenţă, există posibilitate de rezolvare a problemei: se achită la adresa redacţiei costurile pentru redactarea urgentă - 300 lei pentru un articol de un autor sau 200 lei fiecare co-autor)

Mai nevoie:
să devin prietenul revistei în orice mod:
prin promovarea ei,
prin extinderea numărului de abonaţi,
prin interactivitate